Identiteit

Hier staan we voor
De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool. In lijn met de grondslag en het doel van onze vereniging geven we op De Wegwijzer vorm aan eigentijds Christelijk onderwijs. Hieronder verstaan we : leerlingen krijgen de verhalen uit de bijbel verteld en kunnen er in het hier en nu betekenis aan geven. Leerlingen op onze school krijgen een Christelijke basis mee gedurende hun basisschooltijd. We staan ervoor dat leerlingen Gods liefde leren kennen.
 
Zo geven wij vorm aan onze identiteit
In alle groepen worden de verhalen uit de bijbel verteld. Naast verhalen vertellen uit de bijbel, bidden we ook met leerlingen in de klas. Ook zingen we Christelijke liederen.
We houden weekopeningen en weeksluitingen. De weekopening, eens in de twee weken op maandagochtend, is voor de groepen 1 t/m 3. Zij komen bij elkaar in de hal alwaar zij zingen, bidden en luisteren naar de verhalen die centraal staan. Twee wekelijks is er ook een weeksluiting. Deze weeksluitingen zijn voor de groepen 4 t/m 8 en worden elke keer weer verzorgd door een andere groep. De ouders van de organiserende groep worden uitgenodigd om bij de weekopeningen en weeksluitingen aanwezig te zijn. De data van de weekopeningen en weeksluitingen zijn aangegeven in de schoolkalender.
Op De Wegwijzer besteden we aandacht aan de Christelijke feestdagen. Daarbij krijgen vooral Kerst en Pasen ruim aandacht. Ouders worden betrokken bij de vieringen.
Eén keer per schooljaar organiseren we in samenspraak met de kerkelijke gemeenten uit Putten een Bijbelse themaweek. Deze themaweek wordt elk jaar in januari, afgesloten met een dienst in een van de kerken in de gemeente Putten. Leerlingen en ouders worden bij deze speciale dienst verwacht.
 
Personeel en identiteit
Op De Wegwijzer werken verschillende mensen. De leerkracht is identiteitsdrager daarom  wordt verwacht van elk personeelslid dat zij bewust kiezen voor Christelijke onderwijs en de Christelijke identiteit uitdragen in het onderwijs aan de leerlingen. Diverse teamleden zijn aangesloten bij verschillende kerkgenootschappen. Regelmatig gesprek en waardering voor elkaars opvattingen staan centraal. We willen vanuit persoonlijke beleving ons geloof met de kinderen te delen.
 
Dit verwachten wij van ouders
We gaan er van uit dat ouders die De Wegwijzer kiezen als basisschool voor hun kind, ook bewust kiezen voor een Christelijke basisschool. We verwachten van ouders dat ze daarin actief participeren en betrokkenheid tonen voor de manier waarop we als school de Christelijke identiteit vormgeven.
 
Toelating
Wij zijn een open Christelijke basisschool:
Iedereen die zich thuis voelt bij ons is welkom. Daarbij is ruimte en variatie mogelijk. Ook ouders die geen of een ander geloof aanhangen zijn welkom op onze school. Wij vragen wél respect voor onze identiteit. Evenzo hebben wij respect voor de ouders en hun kinderen, voor hun levensovertuiging, hun culturele of maatschappelijke  achtergrond en hun geaardheid.