GGD

Tijdens de schoolperiode krijgt de leerling een aantal keren te maken met medewerkers van de afdeling jeugdgezondheidszorg en logopedie van de GGD Noordwest-Veluwe. Dit zijn de schoolarts en haar assistente, de schoolverpleegkundige en de logopedist. De onderzoeken zijn een vervolg op de bezoeken aan het consultatiebureau. Er wordt bij de leerling gekeken naar zaken die te maken hebben met groei en ontwikkeling om eventuele belemmerende factoren zo vroeg mogelijk te signaleren.

Tijdens de onderzoeken wordt aandacht geschonken aan onder andere lichamelijke groei en gezondheid, sociaal emotionele ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling.

De vier vaste onderzoeksmomenten zijn:

1. groep 2: onderzoek door schoolarts en assistente

2. groep 2: screening door de logopedist

3. groep 7: onderzoek door de schoolverpleegkundige

4. groep 8: onderzoek door schoolarts

De schoolarts werkt nauw samen met school, schoolbegeleidingsdienst en schoolmaatschappelijk werk in de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het is altijd mogelijk, als ouder of leerkracht, een extra onderzoek of huisbezoek bij de GGD aan te vragen. Het adres is Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, tel. 0341-474300. U wordt na afloop altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen.

Alle onderzoeken vinden plaats op vrijwillige basis. U wordt vooraf geïnformeerd wanneer een onderzoek plaatsvindt en kunt op school de volgende GGD-onderzoeken voor uw kind verwachten:

Groep Soort onderzoek Duur
 1 screening van gezichtsvermogen en gehoor
(indien noodzakelijk)
10 min.
 2 logopedische screening 15 min.
 2 preventief gezondheidsonderzoek, de ouders
zijn hierbij aanwezig
25 min.
preventief onderzoek gericht op vragen over
de opvoeding, de ouders zijn hierbij aanwezig.
20 min.
screening van gezichtsvermogen en houding 4 min.