Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Toelating

De directie heeft met de ouder(s) van een leerling een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt informatie uitgewisseld. Een kind wordt toegelaten op basis van de geldende toelatingsprocedure.

"De Wegwijzer" is een open christelijke school en ieder is welkom die de christelijke identiteit van onze school respecteert. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze actief meedoen met de lessen die gegeven worden in het kader van godsdienstige vorming en de vieringen die daar uit voortvloeien. Van ouders verwachten we een positieve houding ten opzichte hiervan.

Met de inschrijving van een leerling onderschrijft een ouder de uitgangspunten en doelstellingen van de school en zegt toe het kind aan alle geplande activiteiten te laten meedoen.

Schorsing

Hoewel we hopen deze maatregel nooit nodig te hebben, is het mogelijk dat een leerling geschorst wordt. Dit is de beslissing van de directeur, nadat er gesprekken zijn gevoerd met de ouder(s), leerkracht en intern begeleider. Doel van deze gesprekken is om tot werkbare afspraken te komen. Wanneer dit niet lukt en er sprake is van wangedrag van een leerling ten opzichte van medeleerlingen of leerkrachten, kan schorsing noodzakelijk zijn. De directie meldt dit direct bij de leerplichtambtenaar. In dit kader is het ook mogelijk dat een ouder de toegang tot de school ontzegd wordt.

We hechten in de school aan een respectvolle manier van met elkaar omgaan.

Verwijdering

Wanneer (herhaaldelijk) schorsen en het contact tussen school en ouder(s) geen veranderingen geeft en derhalve de situatie onacceptabel blijft, kan er vanuit de school (na overleg met het bevoegd gezag) een procedure gestart worden om de leerling te verwijderen van school. De directeur meldt dit bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. De school spant zich in (zo mogelijk binnen 8 weken) een nieuwe school voor de leerling te vinden. Dit in overleg met de ouders.