Team

Teamleden

 

Irma Blok

Irma Blok-Brommeijer
Directeur

 

Judith Baars

Judith Livestroo 
Groep 6, leescoördinatorJojanneke noordhoek
Groep 2/3, intern begeleider gr. 1 t/m 3Corjanne Nap
Groep 2/3, coördinator onderbouw

Liesbeth Bijsterbosch

Liesbeth Bijsterbosch
Unit 7

Harriët Nijkamp

Harriët Nijkamp 
Unit 8, taal coördinator


Hetty Boone

Hetty Boone
Groep 1Gerja Oosterhof
Groep 3

Nanny Suidman
Groep 4

Henneke Rang

Henneke Rang
Unit 8

Miranda van den Brink

Miranda van de Brink 
Groep 5, rekencoördinator

Gerda Fredriksen

Gerda Fredriksen
Groep 1/2

Thijs van Brummelen

Thijs van Brummelen 
Unit 7 & 8, gedragscoördinatorChanine van Valkengoed
Groep 4/5

Bert van Oostende
Groep 5 & 6

Janneke Wijnne

Janneke Wijnne
Groep 4, ICT coördinator

Mathilde Grevengoed

Mathilde Grevengoed
Groep 1/2 Agnes Posthouwer
Unit 7 & 8
 

   
Gerda van Donk
Onderwijsassistent/ remedial teacher
   
 Jurgen van Ree
Jurgen van Ree
Intern begeleider (gr 4 t/m 8),
coördinator zorg


 
Ria van Graffijland
Administratief medewerker & ICT
 
   
  

 
 
 
 
Arnold Slob

 Arnold Slob
Conciërge
 
 
 

 

Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen.


Intern begeleiders

Jojanneke Noordhoek  (intern begeleider groep 1 t/m 3)

Jurgen van Ree (intern begeleider groep 4 t/m 8)

Beiden zijn verantwoordelijk voor coördinatie van de leerlingenzorg, zorg voor kinderen met specifieke behoeften en coaching van de groepsleerkrachten met betrekking tot de inhoud en didactiek van het onderwijs. 


Coördinatoren

Jurgen van Ree (coördinator zorg)

De coördinator zorg is verantwoordelijk voor het maken van beleid rondom de leerlingenzorg binnen de school. Hierbij valt te denken aan beleid rondom: zorgstructuur, toetsen, huiswerk, doublure, ontwikkelingsperspectief, 2e leerweg en (sociale) veiligheid. Ook is de coördinator zorg voorzitter van het zorgoverleg binnen de school. Daarnaast onderhoudt hij contacten met diverse instanties en instellingen die betrokken zijn bij de leerlingenzorg binnen de school.

Miranda van de Brink (coördinator rekenen)

De coördinator rekenen is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs en de ontwikkelingen daarvan in de school. Zij neemt daartoe initiatieven en zij adviseert de collega's en borgt het beleid.

Judith Baars (coördinator lezen)

De coördinator lezen is verantwoordelijk voor het leesonderwijs en de ontwikkelingen daarvan in de school. Het gaat hierbij om zowel technisch lezen als begrijpend lezen. Zij neemt daartoe initiatieven en zij adviseert de collega's en borgt het beleid.

Harriët Nijkamp (coördinator taal)

De coördinator taal is verantwoordelijk voor het taalonderwijs en de ontwikkelingen daarvan in de school. Zij neemt daartoe initiatieven en zij adviseert de collega's en borgt het beleid.

Thijs van Brummelen (coördinator gedrag)

De coördinator gedrag is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling in de school. Hieronder vallen o.a. de Kanjertraining met het KanjerVolgSysteem, pesten en beleid ten aanzien van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De gedragscoördinator neemt daartoe initiatieven, adviseert collega's en borgt het beleid.


Contactpersoon


Onderwijsondersteunend personeel

Ria van Graffijland (administratief medewerker)

Zij ondersteunt de directie en de leerkrachten en zij is verantwoordelijk voor o.a. het registreren en bijhouden van de leerlinggegevens anders dan de schoolresultaten (NAW-gegevens).

Arnold Slob & Joop Ploeg (conciërges)

De conciërges zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke zaken binnen de school en de gang van zaken rond huisvesting en veiligheid.

Janneke Wijnne  & Ria van Graffijland  (coördinator ICT)

De coördinator ICT initieert ICT-beleid, voert dit uit en draagt zorg voor een goed draaiend netwerk. Ook verbindt hij computerapplicaties met de gebruikte methoden.


Onderwijsassistent

Gerda van Donk 

De onderwijsassistenten vormen de 'extra handen' in de klas.  Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en ondersteunen de leerkracht door allerlei activiteiten die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen.