Vervaningsprotocol

Het vinden van vervangers bij ziekte is soms moeilijk. Mede daarom is het verstandig om in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen we nemen in het geval een leerkracht zich ziek meldt. Dit protocol is dan ook gericht voor de ziekte op korte termijn. Wanneer er sprake is van het langdurig uitvallen van een collega zal er naar een meer gecontinueerde oplossing gezocht moeten worden.
 
Het protocol (of een vereenvoudigde versie ervan) zal ook in de schoolgids opgenomen worden, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de acties die de school onderneemt bij ziekte van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd.
 
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege de nieuwe te verwachten krapte op de arbeidsmarkt. Ook kennen we het probleem dat onder de schaars beschikbare vervangers te weinig mensen beschikbaar zijn voor de bovenbouwgroepen.


Beleid bij ziektevervanging

 1. Bij een ziektemelding (via de directeur) wordt eerst getracht in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is. De directeur meldt de vervanging bij het administratiekantoor. Hieraan gekoppeld gaat een bericht naar de Arbo dienst.
 
 1. Indien beschikbaar contact leggen met de vervangers uit de vervangingspool en via IPPON.
 
 1. Eventuele duo-collega benaderen voor vervangingswerkzaamheden in de eigen groep.
 
 1. Vervolgens eigen vervangers benaderen (bijvoorbeeld ADV-vervangers of parttimers).
 
 1. Indien we geen vervanging kunnen verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden:
 • Verschuiving:
  - Als er wel een onderbouwvervanger/bovenbouwvervanger beschikbaar is,             
    intern gaan wisselen/ gym-uren verschuiven
  - Indien een LIO aanwezig is: vrij-geroosterde leerkracht inzetten (niet de  
     LIO; zie Stagecoördinatormap)
 • Ruilen:
  - De ADV van leerkrachten, taakrealisatie wijzigen of RT-uren ruilen (NB niet laten   
    vervallen)
 • Verdelen:      
  - De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor twee dagen en alleen als het   
    redelijkerwijs mogelijk is).
 
 1. De directeur en de IB-er zijn in hun ambulante tijd niet voor vervanging beschikbaar, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en hun geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het leidt tot managementproblemen.
 
 1. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan rest niets anders dan de betreffende groep thuis te laten. Dit geschiedt volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
 •  
 
 
Alleen in het uiterste geval toe over gaan
 • Niet dezelfde dag
 • Ouders worden vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld
 • Voor leerlingen die geen opvang hebben wordt binnen de school de opvang geregeld.
 • School communiceert met de TSO / BSO
 
Toelichting
ad 5
Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de directeur. De samenstelling van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen. In elke groep is een verdeelschema aanwezig wanneer er daadwerkelijk verdeeld moet worden.

ad6
De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er voor de ouders vaak weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. Vervangingswerkzaamheden door directeur of IB-er is daarbij geen optie tenzij er geschoven kan worden in de geplande werkzaamheden.
 

Begeleiding invallende leerkracht

Het moet duidelijk zijn wie de invaller opvangt en de weg wijst in de school. De directie kan dat zelf doen, maar het is vaak effectiever wanneer de invaller verder wordt ingewerkt door een van de parallelleerkrachten of de bouwcoördinator. De begeleider vertelt wat er van de invaller verwacht wordt, hoe het dagprogramma van de groep er uitziet en wat eventuele andere aandachtspunten zijn. In de beide pauzes en na schooltijd informeert deze begeleider hoe het gegaan is en of er nog iets is waarmee geholpen kan worden. Ook eventuele volgende dagen van de vervanging is deze begeleider het eerste aanspreekpunt voor de invaller. Het gaat er hierbij niet alleen om dat de invaller ergens terecht kan met technische vragen, maar ook dat hij een luisterend oor treft. Ook de invaller moet het gevoel hebben dat hij/zij bij zijn werk wordt gesteund.