Leerplicht

De leerplicht begint officieel op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar wordt. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 maart vijf jaar wordt, is dus leerplichtig op de eerste schooldag van april. Maar bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag al op vierjarige leeftijd.

De leerplichtwet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs deelnemen om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige plaats in de samenleving.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de leerplicht en werkt nauw samen met diverse organisaties en instanties die zich ontfermen over het welzijn van de jeugd. 
Voor de gemeente Putten is de leerplichtambtenaar de heer Koos van Norden. De werkzaamheden van de leerplichtambtenaar zijn ondergebracht in het Regionaal Bureau Leerlingzaken Noord Veluwe, Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK, telefoon: 0341 - 474455, e-mail: kvnorden@blnoordveluwe.nl.