Opvang nieuwe leerlingen

Ouders die interesse tonen in onze school ontvangen informatie waaronder de schoolgids. Vervolgens is er een gesprek met de directeur waarin zij het één en ander toelicht. Zij verzorgt tevens een rondleiding door de school. Kortom, er wordt een compleet beeld geschetst van de school om een bewuste keuze te maken.
Het is goed tijdig te weten welke en hoeveel leerlingen aangemeld worden. Zo mogelijk drie maanden vooraf, maar liever eerder.

Onze basisschool is bestemd voor kinderen van vier tot veertien jaar. 
We gaan er bij aanmelding van uit dat de ouders instemmen met de waarden en normen zoals wij die hanteren, lettend op taalgebruik en omgangsvormen.

Vanaf drie jaar en tien maanden mag een kind, op uitnodiging van de leerkracht, de school een keer bezoeken. Het kind kan dan vast kennismaken en wennen.
Een kind mag naar school zodra het vier jaar oud is. Het is niet raadzaam een leerling vanaf juni nog te plaatsen in de jongste groep, wanneer deze groter is dan 20 kinderen.

De leerplicht geldt vanaf het vijfde jaar. Een kind moet dan naar school.
Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het jaar waarin hij of zij veertien wordt. Voor iedere leerling die de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier opgesteld voor de vervolgschool.